ERDÉLYI SZALON KIADÓ

ERDÉLYI SZALON KIADÓ

Az oldalt a www.erdelyiszalon.hu működteti. Tujadonos: Erdélyi Szalon Kiadó Kft.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELEM A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben 13-09-192594 cégjegyzékszámon nyilvántartott ERDÉLYI SZALON KIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Nap u. 22/E., adószám: 26293493-2-13, a továbbiakban: „Erdélyi Szalon” vagy „Kiadó”) webes kommunikációs eszköze, a Tartalom szolgáltatója (a továbbiakban: „erdelyiszalon.hu” vagy „honlap”). A Kiadó és munkatársai a jelen tájékoztatóval szeretné hangsúlyozni elkötelezettségüket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeli, és betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR) előírásait. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Hírlevelet csak adatvédelmi tájékoztatónk megismerését igazoló hozzájárulás esetén küldünk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Felvilágosítást adunk a tárolt adatairól, ha ezt írásban kéri az e-mail címen. A személyes adatok törlését ugyanezen címen lehet kérni. 1. Tartalom A honlapon található összes térítésmentesen hozzáférhető szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes hír- és egyéb médiaanyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől. 2. Felhasználó Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, illetve ezek képviselője, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel. 3. Személyes adat és adatkezelés „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes vagy jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori magyar törvényi előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára csak akkor adhatók át, ha ehhez a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatás zavartalansága miatt kerül sor és a személyes adatok kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 4. Az adatkezelő és adatfeldolgozó: az Erdélyi Szalon Kiadó Kft., illetve ezzel megbízott munkatársa ​ 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli (kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek-e alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat). 7. Tartalom felhasználása Felhasználó az oldalon térítésmentesen szabadon hozzáférhető szöveges vagy multimédiás, fényképes illetve audio Tartalmat – a médiatájékoztatás keretei között –, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények és kontextus megváltoztatása nélkül, kizárólag a erdelyiszalon.hu pontos forrásmegjelöléssel jogosult átvenni, továbbá a jelen pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni. A Kiadó előzetes hozzájárulása nélkül a Tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos. A Felhasználó vállalja, hogy a honlapról átvett szöveges vagy multimédia anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre; Amennyiben a kiadott információval vagy szöveg- illetve multimédiás Tartalommal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy az a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti információra, multimédiás vagy szöveges anyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal. ​ A fenti kötelezettség elmaradása miatt harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén Felhasználó maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, illetve a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt. ​ A Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé. ​ A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból kereskedelmi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és egyéb szolgáltatásba történő beépítését is még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja. ​ 8. Védjegyek és logók használata A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhasználása az Erdélyi Szalon Kiadó Kft. hozzájárulása nélkül tilos. 9. Vegyes rendelkezések A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. ​ Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható. A jelen „Felhasználási feltételek” rendelkezéseit a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban kell értelmezni és betartani. A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó, és az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. ​ ​ 

Tovább az ÁSZF-hez: 

https://www.erdelyiszalon.hu/felhasznalasi-feltetelek-es-adatved